Monteringsanvisningar

De båda kopplingshalvorna (1) och (2) monteras på de axlar, som skall kopplas ihop, sedan hål upptagits i dessa. Först skall ringen placeras över en av dessa halvor. Halvornas vingar befinner sig mitt emot varandra, utan att vare sig beröra eller skjuta in mellan varandra (se måttet E i tabellen). Därefter kan det elastiska kopplingsbandet läggas på, så att tänderna passar in mellan kopplingshalvornas vingar. (se fig. 1).

Nu kan ringen (4) förskjutas endast genom att man slår på den med en gummiklubba, tills ringens tappar passar in i de för dessa avsedda hålen i kopplingsbandet, varpå kopplingen är klar för drift. (se fig. 2).

När kopplingen roterar, pressar centrifugalkraften fast detelastiska kopplingsbandet med stor kraft mot ringens insida, så att ringen och kopplingsbandet bildar ett fast förband.

Som en extra säkerhet levereras två stycken låsskruvar som kan användas vid t.ex. rörliga drifter med uppriktningsproblem ( se fig 3 ).

För att koppla isär axlarna, behöver man endast knacka loss ringen med en gummiklubba och rulla av kopplingsbandet. De stora fördelarna med denna koppling framgår av det ovannämda.

Det elastiska kopplingsbandet kan läggas på och tas av på ett ögonblick, utan varken skruv eller mutter, och utan att kopplingshalvorna behöver skjutas tillbaka. Genom att ta bort kopplingsbandet kan axlarna kopplas isär utan att maskinerna behöver flyttas.


Corresponding to Directive 94/9/EC dated 23rd March 1994

Samiflex elastic coupling complies with the Health and Safety Requirements according to enclosure II of the Directive (ATEX) referring to the design and construction of equipment intended for use in potentially explosive atmospheres.

SAMIFLEX ELASTIC COUPLING

In accordance with article 8(1) of Directive 94/9/EC, the technical documentation has been deposited with Notified Body No. 0163, J.M. Madariaga Institute (Madrid)

We likewise declare that the machined parts cited herein cannot operate independently, unless they are joined to a machine or form part of the assembly. These machined parts must not be put into service until the machine they have been joined to has been declared in conformity with the Directive.